samarjarn1980.com

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผลสอบ O-net

  • PDF

ผลสอบ O-net ม.6 ผลเฉลี่ยเด็กไทยสอบตกยกประเทศทุกวิชาเหมือนเดิม คณิต-อังกฤษ ต่ำกว่าร้อยละ 20

      เมื่อวันที่ 5 เม.ย. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 23.00 น.วันที่ 4 เม.ย. สทศ.ได้ประกาศผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 ทางเว็บไซต์ของ สทศ. www.niets.or.th เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการประกาศผลก่อนกำหนดเดิมวันที่ 10 เม.ย. ทั้งนี้ในการประกาศผลเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเรื่องเว็บไซด์ล่มแต่อย่างใด ส่วนการประกาศผลสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบวัดความถนัดทาง วิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต ครั้งที่ 1/2554 (สอบเดือนมีนาคม) ที่กำหนดจะประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. นั้น สทศ.ได้ตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทาน ทั้งนี้สทศ.ได้กำหนดวันยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบโอเน็ตม.6 โดยยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สทศ. ตั้งแต่วันที่ 8 -10 เม.ย. 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น และจะเปิดให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 22 -23 เม.ย.        สทศ.ได้รายงานค่าสถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ยโอเน็ตของนักเรียนม.6 ทั่วประเทศ โดยจากการสอบ 8 วิชา แต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ปรากฏว่า วิชาภาษาไทย มีผู้เข้าสอบ 351,633 คน คะแนนเฉลี่ย 42.61 คะแนน, สังคมศึกษา เข้าสอบ 357,050 คน เฉลี่ย 46.51 คะแนน, ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 354,531 คน เฉลี่ย 19.22 คะแนน, คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 356,591 คน เฉลี่ย 14.99 คะแนน, วิทยาศาสตร์ เข้าสอบ 349,210 คน เฉลี่ย 30.90 คะแนน, สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าสอบ 347,462 คน เฉลี่ย 62.86 คะแนน, ศิลปะ เข้าสอบ 347,462 คน เฉลี่ย 32.62 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าสอบ 347,462 คน เฉลี่ย 43.69 คะแนน

       น่าสังเกตว่าคะแนนเฉลี่ยในวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนไทยยังคงทำคะแนนได้ไม่ถึงร้อยละ 50 เหมือนเดิม และบางวิชายังมีค่าเฉลี่ยที่เลวร้ายลงกว่าเดิมด้วย โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่ได้คะแนนต่ำมาก เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 20 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2552 ที่นักเรียนไทยทำคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยได้ที่ 46.47 คะแนน ภาษอังกฤษทำได้ 23.98 คะแนน และคณิตศาสตร์ ทำได้ 28.56 คะแนน แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า นักเรียนไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำลง

      วันเดียวกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลาง หรือ แอดมิชชั่นกลาง ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับผู้แทนสกอ.และตัวแทนมหาวิทยาลัยต่างๆ ตนได้ยืนยันว่าทปอ.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดรับตรงส่วนกลางร่วมกันในปีการศึกษา 2555 ดังนั้นสกอ.จะยกเลิกศูนย์กลางรับตรง และหันมาสนับสนุนการรับตรงของทปอ.แทน ทั้งนี้ตนจะนำเข้าหารือในการประชุมคณะทำงานวันที่ 11 เม.ย.นี้ เพื่อให้ได้ข้อสรุป จากนั้นจึงจะเสนอทปอ.พิจารณาตัดสินใจในวันที่ 23 เม.ย.

ประกาศ
สทศ.เปิดให้ยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ตั้งแต่วันที่ 8 - 10 เมษายน 2554

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

· เข้าระบบประกาศผล O-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่

· เข้าระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่

ประกาศผลสอบ I-NET
· เข้าระบบประกาศผล I-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่

· เข้าระบบประกาศผล I-NET รายบุคคล คลิกที่นี่

ที่มาข้อมูล http://www.niets.or.th/   และ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
+3 #2 surapol rodpuengkrut 2011-07-04 12:05
วันที่ 04 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 21 ฉบับที่ 7522 ข่าวสดรายวัน


'โอเน็ต'คัดเลือกเด็กมีผ ล220ร.ร.ดัง สพฐ.ยกร่าง8ก.ค.นี้-เล็งโรดแม็ปคุณภ าพทั้งระบบ
นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยภายหลังป ระชุมผู้บริหารร ะดับสูงของ สพฐ.ว่า ที่ประชุมได้หาร ือถึงการจัดประช ุมเชิงปฏิบัติกา รเกี่ยวกับมาตรก ารการรับนักเรีย นปี 2555 ในวันที่ 8 ก.ค.นี้ วาระการประชุมจะ มีการหารือถึงกา รปรับหลักเกณฑ์ก ารระดมทรัพยากรข องสถานศึกษา และการใช้คะแนนท ดสอบทางการศึกษา แห่งชาติขั้นพื้ นฐาน หรือ โอเน็ต มาเป็นองค์ประกอ บหนึ่งในการคัดเ ลือกการรับนักเร ียน ทั้งนี้ ช่วงกลางเดือนก.ค.จะมีการจัดทำโรด แม็ปเกี่ยวกับกา รยกระดับคุณภาพก ารศึกษาขั้นพื้น ฐาน โดยระดมกิจกรรมข องทุกสำนักในสพฐ .ที่เกี่ยวข้องว่ ามีส่วนช่วยขับเ คลื่อน ยกระดับคุณภาพกา รศึกษาได้อย่างไ รบ้าง เพื่อจัดลำดับคว ามสำคัญของงานต่ างๆ ให้มีความชัดเจน มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะกำหนดค่าเป้าห มายความคาดหวังข องการศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธ ยมศึกษาตอนต้นจน ถึงมัธยมศึกษาตอ นปลายด้วย

"ทั้งนี้ จะมีการเสวนาผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อ งเรื่องนี้ก่อน หากมีผลบังคับจะ ใช้ได้กับโรงเรี ยนที่มีอัตราการ แข่งขันสูง ซึ่งสำรวจล่าสุด พบว่ามีอยู่ประม าณ 220 โรง จากตัวเลขเดิม 336 โรง เนื่องจากการรับ นักเรียนในปีที่ ผ่านมามีการแข่ง ขันเทียม เพราะบางโรงเรีย นสามารถรองรับนั กเรียนได้เพียงพ อ ไม่มีอัตราการแข ่งขัน การใช้คะแนนโอเน ็ตในการคัดเลือก จะมีผลกับกลุ่มโ รงเรียนอัตราการ แข่งขันสูง 220 โรงเท่านั้น เพราะโรงเรียนอื ่นที่เด็กไปสมัค รเรียนก็จะเข้าเ รียนได้ทุกคน" เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขั้นตอนการประกา ศให้มีคะแนนโอเน ็ตมาเป็นองค์ประ กอ บหนึ่งของการรับนักเรียนต้องผ ่านการพิจารณาจา กกพฐ.ในด้านนโยบาย ตลอดจนแนวทางการ รับนักเรียนปี 2555 ก่อนเสนอให้รมว.ศธ.คนใหม่เห็นชอบ ถึงจะออกประกาศใ ช้ได้

หน้า 26
อ้างอิง
 
 
+2 #1 surapol rodpuengkrut 2011-04-11 11:35
คะแนนโอเน็ต-แกต-แพต วิชาหลักต่ำกว่า ครึ่งทุกช่วงชั้สถาบันทดสอบทางก ารศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สรุปผลการจัดการ ทดสอบทาง การศึกษาระดับชา ติ ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งการจัดสอบแบ บทดสอบทางการศึก ษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ป.6, ม.3 และ ม.6 และผลการจัดสอบว ิชาความถนัดทั่ว ไปหรือ GAT และการสอบความถน ัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ครั้งที่ 1/2554

สทศ.ได้สรุปค่าสถิติ พื้นฐานผลการสอบ โอเน็ตที่เปรียบ เทียบย้อนหลัง 3 ปี จำแนกเป็นระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 ดังนี้ ระดับ ป.6 พบว่า วิชาหลักคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ มีคะแนนต่ำลงเรื ่อยๆ โดยทั้ง 3 ปีพบว่าไม่ถึง 50 คะแนน

ปีการศึกษา 2551 สอบ 3 วิชา วิชาละ 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยทั่ว ประเทศ ภาษาไทย 42.02 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,087 คน คณิต ศาสตร์ 43.76 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,153 คน วิทยาศาสตร์ 51.68 คะแนน ผู้เข้าสอบ 953,155 คน

ปีการศึกษา 2552 สอบ 8 วิชา ภาษาไทย 38.58 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,042 คน สังคมฯ 33.90 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,372 ภาษาอังกฤษ 31.75 คะแนน ผู้เข้าสอบ 897,973 คน คณิตศาสตร์ 35.88 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,042 คน วิทยาศาสตร์ 38.67 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,372 คน สุขศึกษาฯ 64.76 คะแนน ผู้เข้าสอบ 897,973 คน ศิลปะ 42.49 ผู้เข้าสอบ 898,296 คน การงานฯ 51.69 คะแนน ผู้เข้าสอบ 898,296 คน

ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 31.22 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน สังคมฯ 47.07 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน ภาษาอังกฤษ 20.99 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน คณิตศาสตร์ 34.85 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,074 คน วิทยาศาสตร์ 41.56 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน สุขศึกษาฯ 54.31 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน ศิลปะ 41.10 ผู้เข้าสอบ 805,099 คน การงานฯ 52.52 คะแนน ผู้เข้าสอบ 805,099 คน

ส่วนระดับ ม.3 พบว่าวิชาหลักนั กเรียนได้คะแนนต ่ำ โดยเฉพาะวิชาภาษ าอังกฤษและคณิตศ าสตร์ ที่ต่ำลงเรื่อยๆ โดยทั้ง 3 ปี มีคะแนนเฉลี่ยไม ่ถึงร้อยละ 50

ปีการศึกษา 2551 สอบ 5 วิชา ภาษาไทย 41.09 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,584 คน สังคมฯ 41.42 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,688 คน ภาษาอังกฤษ 32.42 คะแนน ผู้เข้าสอบ 798,093 คน คณิตศาสตร์ 32.66 คะแนน ผู้เข้าสอบ 798,093 คน วิทยาศาสตร์ 39.44 คะแนน ผู้เข้าสอบ 797,688 คน

ปีการศึกษา 52 สอบ 8 วิชา ภาษาไทย 35.35 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน สังคมฯ 39.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 793,093 คน ภาษาอังกฤษ 26.05 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน คณิต ศาสตร์ 29.16 คะแนน ผู้เข้าสอบ 793,549 คน วิทยาศาสตร์ 56.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,331 คน สุขศึกษาฯ 32.95 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,331 คน ศิลปะ 33.86 ผู้เข้าสอบ 794,331 คน การงานฯ 35.35 คะแนน ผู้เข้าสอบ 794,300 คน

ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 42.80 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน สังคมฯ 40.85 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน ภาษาอังกฤษ 16.19 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน คณิตศาสตร์ 24.18 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,749 คน วิทยาศาสตร์ 29.17 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน สุขศึกษาฯ 71.97 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน ศิลปะ 24.48 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน การงานฯ 47.07 คะแนน ผู้เข้าสอบ 804,895 คน

ในระดับ ม.6 ค่าเฉลี่ยที่ออก มา พบว่าต่ำลงเช่นก ัน โดยเฉพาะในวิชาภ าษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2551 สอบ 8 วิชา ภาษาไทย 46.50 คะแนน ผู้เข้าสอบ 338,224 คน สังคมฯ 34.72 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,586 คน ภาษาอังกฤษ 30.68 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,268 คน คณิตศาสตร์ 36.08 คะแนน ผู้เข้าสอบ 339,459 คน วิทยาศาสตร์ 33.70 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,996 คน สุขศึกษาฯ 56.79 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,093 คน ศิลปะ 43.22 ผู้เข้าสอบ 337,093 คน การงานฯ 40.02 คะแนน ผู้เข้าสอบ 337,093 คน

ปีการศึกษา 2552 ภาษาไทย 46.47 คะแนน ผู้เข้าสอบ 350,889 คน สังคมฯ 36.00 คะแนน ผู้เข้าสอบ 354,402 คน ภาษาอังกฤษ 23.98 คะแนน ผู้เข้าสอบ 352,805 คน คณิตศาสตร์ 28.56 คะแนน ผู้เข้าสอบ 353,734 คน วิทยาศาสตร์ 29.05 คะแนน ผู้เข้าสอบ 332,495 คน สุขศึกษาฯ 45.37 คะแนน ผู้เข้าสอบ 348,634 คน ศิลปะ 37.75 ผู้เข้าสอบ 348,634 คน การงานฯ 32.98 คะแนน ผู้เข้าสอบ 348,634 คน

ปีการศึกษา 2553 ภาษาไทย 42.61 คะแนน ผู้เข้าสอบ 351,633 คน สังคมฯ 46.51 คะแนน ผู้เข้าสอบ 357,050 คน ภาษาอังกฤษ 19.22 คะแนน ผู้เข้าสอบ 354,531 คน คณิตศาสตร์ 14.99 คะแนน ผู้เข้าสอบ 356,591 คน วิทยาศาสตร์ 30.90 คะแนน ผู้เข้าสอบ 349,210 คน สุขศึกษาฯ 62.86 คะแนน ผู้เข้าสอบ 347,462 คน ศิลปะ 32.62 ผู้เข้าสอบ 347,462 คน การงานฯ 43.69 คะแนน ผู้เข้าสอบ 347,462 คน

สำหรับช่วงคะแนน จำนวนร้อยละของผ ู้สอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ม.6 ส่วนใหญ่ได้คะแน นดังนี้ วิชาภาษาไทย คะแนนส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 30.01-40.00 คะแนน 92,100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19 วิชาสังคมศึกษา อยู่ระหว่าง 40.01-50.00 คะแนน 17,252 คน คิดเป็นร้อยละ 49.08 ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่าง 10.01-20.00 คะแนน 206,611 คน คิดเป็นร้อยละ 58.28

คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่าง 00.01-10.00 คะแนน 164,372 คน คิดเป็นร้อยละ 46.10 วิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่าง 20.01-30.00 คะแนน 183,055 คน คิดเป็นร้อยละ 52.41 สุขศึกษาฯ อยู่ระหว่าง 60.01-70.00 คะแนนน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 44.08 ศิลปะ อยู่ระหว่าง 30.01-40.00 คะแนน 156,763 คน คิดเป็นร้อยละ 45.11 การงานฯ อยู่ระหว่าง 40.01-50.00 คะแนน 114,228 คน คิดเป็นร้อยละ 32.47

โดยจำนวนนักเรีย นที่ได้คะแนนสูง สุดแต่ละวิชาในป ี 2553 ภาษาไทย สูงสุด 92 คะแนน 1 คน สังคมฯ สูงสุด 87 คะแนน 1 คน ภาษาอังกฤษ สูงสุด 100 คะแนน 1 คน คณิตศาสตร์ สูงสุด 100 คะแนน 92 คน วิทยาศาสตร์ สูงสุด 92 คะแนน 1 คน สุขศึกษาฯ สูงสุด 92.50 คะแนน จำนวน 5 คน ศิลปะ สูงสุด 67 คะแนน 2 คน การงานฯ สูงสุด 82 คะแนน 4 คน

ส่วนสรุปผลคะแนน ต่ำสุดและสูงสุด ของเดือน ต.ค.53 และ มี.ค.54 แต่ละวิชามีดังน ี้ GAT คะแนนเต็ม 300 มี.ค.54 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 297.50 ค่าเฉลี่ย 171.89 ต.ค.53 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 300.00 ค่าเฉลี่ย 139.38

แบ่งเป็น GAT ตอน 1 คะแนนเต็ม 150 มี.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ค่าเฉลี่ย 117.05 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 ค่าเฉลี่ย 90.06 และ GAT ตอน 2 คะแนนเต็ม 150 มี.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 147.50 ค่าเฉลี่ย 54.84 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150 เฉลี่ย 49.32

ส่วน PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 แบ่งเป็น ความถนัดทางคณิต ศาสตร์ (PAT1) มี.ค. ต่ำสุด 17.00 สูงสุด 274.00 ค่าเฉลี่ย 64.22 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 264.00 ค่าเฉลี่ย 48.34

ความถนัดทางวิทย าศาสตร์ (PAT2) มี.ค. ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 223.00 ค่าเฉลี่ย 93.75 ต.ค. ต่ำสุด 11.00 สูงสุด 268.50 ค่าเฉลี่ย 101.50 ความถนัดทางวิศว กรรมศาสตร์ (PAT3) มี.ค. ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 270.00 ค่าเฉลี่ย 101.95 ต.ค. ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 282.00 ค่าเฉลี่ย 121.25

ความถนัดทางสถาป ัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) มี.ค. ต่ำสุด 9.00 สูงสุด 270.00 ค่าเฉลี่ย 159.83 ต.ค. ต่ำสุด 24 สูงสุด 270 ค่าเฉลี่ย 121.06

ความถนัดทางวิชา ชีพครู (PAT5) มี.ค. ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 228.00 ค่าเฉลี่ย 144.10 ต.ค. ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 232.00 ค่าเฉลี่ย 130.91

ความถนัดทางศิลป กรรมศาสตร์ (PAT6) มี.ค. ต่ำสุด 37.50 สูงสุด 186.00 ค่าเฉลี่ย 113.26 ต.ค. ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 227.50 ค่าเฉลี่ย 133.05

ความถนัดทางภาษา ฝรั่งเศส (PAT 7.1) มี.ค. ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 261.00 ค่าเฉลี่ย 93.63 ต.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 270.00 ค่าเฉลี่ย 94.48

ความถนัดทางภาษา เยอรมัน (PAT 7.2) มี.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 267.00 ค่าเฉลี่ย 96.07 ต.ค. ต่ำสุด 36.00 สูงสุด 264.00 ค่าเฉลี่ย 95.26 ความถนัดทางภาษา ญี่ปุ่น (PAT 7.3) มี.ค. ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 282.00 ค่าเฉลี่ย 103.70 ต.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 288.00 ค่าเฉลี่ย 107.68

ความถนัดทางภาษา จีน (PAT 7.4) มี.ค. ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 282.00 ค่าเฉลี่ย 92.97 ต.ค. ต่ำสุด 27.00 สูงสุด 279.00 ค่าเฉลี่ย 91.12 ความถนัดทางภาษา อาหรับ (PAT 7.5) มี.ค. ต่ำสุด 54.00 สูงสุด 234.00 ค่าเฉลี่ย 91.93 ต.ค. ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 258.00 ค่าเฉลี่ย 88.52 และความถนัดทางภ าษา บาลี (PAT 7.6) มี.ค. ต่ำสุด 48.00 สูงสุด 177.00 ค่าเฉลี่ย 98.74 ต.ค. ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 273.00 ค่าเฉลี่ย 94.84

สำหรับช่วงคะแนน ที่ผู้เข้าสอบทำ คะแนนได้มากที่ส ุดในแต่ละวิชา ดังนี้ GAT เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 180.01-210.00 จำนวน 25,899 คน GAT ตอน 1 เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 55,983 คน GAT ตอน 2 เข้าสอบ 95,767 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 59,087 คน

PAT 1 เข้าสอบ 53,809 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 26,109 คน PAT 2 เข้าสอบ 57,979 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 22,566 คน

PAT 3 เข้าสอบ 13,877 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 4,797 คน PAT 4 เข้าสอบ 4,151 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 150.01-180.00 จำนวน 1,395 คน

PAT 5 เข้าสอบ 26,971 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 120.01-150.00 จำนวน 12,246 คน PAT 6 เข้าสอบ 4,362 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 2,480 คน

PAT 7.1 เข้าสอบ 2,186 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,210 คน PAT 7.2 เข้าสอบ 790 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 456 คน

PAT7.3 เข้าสอบ 1,764 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 849 คน PAT 7.4 เข้าสอบ 2,401 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 1,290 คน PAT 7.5 เข้าสอบ 137 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 60.01-90.00 จำนวน 81 คน และ PAT 7.6 เข้าสอบ 363 คน ช่วงชั้นทำคะแนน มากที่สุด 90.01-120.00 จำนวน 183 คน

จากการวิเคราะห์ ช่วงคะแนน ส่วนใหญ่ช่วงชั้ นทำคะแนน มากที่สุด จะอยู่ในช่วงชั้ นเดียวกับการสอบ ครั้งที่ผ่านมา มีเพียง PAT2 PAT3 และ PAT6 ที่ช่วงชั้นทำคะ แนน ต่ำลงกว่าการสอบครั้งที่ผ่าน มา

โดยสทศ.เปิดให้นักเรียน ยื่นคำร้องขอดูก ระดาษคำตอบ GAT-PAT เดือน มี.ค.54 เมื่อวันที่ 8-10 เม.ย. และจะเปิดให้ตรว จกระดาษคำตอบในว ันที่ 22-23 เม.ย.นี้

kruaoy
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

You are here