samarjarn1980.com

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4

  • PDF

ดูผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นอกเขตพื้นที่บริการ
ผลสอบ www.ayw.ac.th/M1outarea.pdf
ผลสอบ http://www.samarjarn1980.com/srj/media/kunena/attachments/62/M1outarea.pdf

forum http://www.samarjarn1980.com/srj/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=24&Itemid=91 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในเขตพื้นที่บริการ
ผลสอบ www.ayw.ac.th/M1inarea.pdf

forum
http://www.samarjarn1980.com/srj/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=24&Itemid=91
นักเรียนชั้น ม. 1 ผู้ที่มีรายชื่อต้องมารายงานตัว 22 มีนาคม ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ


ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ผลสอบ http://www.ayw.ac.th/M4.pdf 

forum
http://www.samarjarn1980.com/srj/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=27&Itemid=91

นักเรียนทีมีรายชื่อรายงานตัววันที่ 27 มีนาคม 2554 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.
ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ
ผลสอบ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
[ คลิกดูผลการสอบ ม.1 ]   http://www.ays.ac.th/final%20M1.pdf

[ คลิกดูผลการสอบ ม.4 ]    http://www.ays.ac.th/final%20M4.pdf

Forum http://www.samarjarn1980.com/srj/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=2&id=24&Itemid=91

ม.4 อยุธยานุสรณ์ รายงานตัววันที 27 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

นักเรียนชั้น ม. 1 ผู้ที่มีรายชื่อต้องมารายงานตัว 22 มีนาคม ถ้าไม่มาถือว่าสละสิทธิ

ขอแสดงความยินดีสำหรับผู้สอบได้
ผู้ที่สอบไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ ทุกคนต้องมีดีอยู่ในตัวเองอย่างแน่นอน (เป็นกฎธรรมชาติที่สร้างไว้เพื่อการดำรงค์อยู่)
หาให้พบ

การเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญ

ทุกคนมีช่วงเวลาอีกยาวไกลในการก้าวไปข้างหน้า

ด้วยรักและกำลังใจ

samarjarn1980

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

You are here