samarjarn1980.com

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-Net นร.ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ 16-30 ม.ค.นี้

  • PDF

http://www.niets.or.th/

สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-Net นร.ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่ 16-30 ม.ค.นี้ ผอ.สทศ.ย้ำ นร.ที่ต้องนำคะแนนไปใช้ประกอบสมัครเรียน ม.1และ 4 ร.ร.ดังอย่าละเลย

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2555 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จำเป็นต้องใช้วิธีการสอบคัดเลือกและใช้ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สทศ.จึงกำหนดให้นักเรียนเทียบเท่าช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ที่ประสงค์ใช้คะแนน O-NET เพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่มีการแข่งขันสูง หากต้องการสอบ O-NET ขอให้ดำเนินการดังนี้ สมัครสอบ : สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th ไปที่เมนู “เข้าระบบ O-NET” ตั้งแต่วันที่ 16-30 มกราคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป ส่วนวันสอบ : O-NET ป.6 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 O-NET ม.3 สอบวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศผลสอบ : วันที่ 28 เมษายน 2555 (ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)

ทั้งนี้ สทศ.ขอย้ำให้นักเรียนที่ต้องการใช้ผลคะแนนสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ดำเนินการสมัครสอบ O-NET ภายในระยะเวลากำหนด เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง


http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/d15ce7e64b9ed28a843bd0dc8d42813a.pdf
สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-NET (เฉพาะนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3) สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ถึง 30 มกราคม 2555

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/cfef45eb7b5a2dae0f4b140ec545173b.pdf
สทศ.เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดของนักเรียนและลดปัญหาการเร่งสอนชดเชยในโรงเรียน

วันสอบ O-NET ป.6 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

วันสอบ O-NET ม.3 กำหนดวันสอบใหม่ คือ วันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555

** วันสอบ O-NET ม.6 ยังคงเป็นวันสอบเดิม คือ วันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลสอบวันที่ 10 เมษายน 2555

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #4 surapol rodpuengkrut 2012-02-24 06:25
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 00:30 น. ข่าวสดออนไลน์


"สทศ." รับข้อสอบ "โอเน็ต" ถามแรงไปเรื่องเ พศ-พร้อมนำข้อวิจาร ณ์ไปปรับปรุง
www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek1EQXdNak00TUE9PQ==§ionid=
จากกรณีสถาบันทด สอบทางการศึกษาแ ห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ "สทศ." จัดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน หรือ "โอเน็ต" ช่วงชั้นที่ 4 หรือระดับมัธยมศ ึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 18-19 ก.พ. ที่ผ่านมา และภายหลังการสอ บปรากฏว่ามีกลุ่ มนักเรียน ม.6 เข้าไปโพสต์กระท ู้ตามเว็บไซต์ชื ่อดัง อาทิ เด็กดี และเอ็มไทย ดอต คอม วิพากษ์วิจารณ์ต ั้งคำถามถึงวิธี ออกข้อสอบวิชาสุ ขศึกษาดังกล่าว เพราะโจทย์และคำ ตอบค่อนข้างกำกว ม ตัดสินใจยากว่าข ้อใดถูกข้อใดผิด ตลอดจนโจทย์บางข ้ออ่านแล้วเนื้อ หาไม่เหมาะสม

โดยคำถามที่กลุ่ มนักเรียนชี้ว่า ไร้หลักการวิชาก ารและไม่เหมาะสม อย่างยิ่ง เช่น "หากเกิดอารมณ์ทา งเพศขึ้นมาต้องท ำอย่างไร" ตอบ ก.ชวนเพื่อนไปเตะบ อล ข.ปรึกษาครอบครัว ค.พยายามนอนให้หลั บ ง.ไปเที่ยวกับเพื่ อนต่างเพศ จ.ชวนเพื่อนสนิทไป ดูหนัง หรือ "เป็นแฟนกันต้องแ สดงออกยังไงให้ถ ูกประเพณีไทย" ตอบ ก.เดินโอบไหล่ซื้อ ของ ข.ชวนไปทานข้าวดูห นัง ค.นอนหนุนตักในที่ สาธารณะ ง.ชวนกันไปทะเลค้า งคืน จ.ป้อนข้าวกันในร้ านอาหาร และ "อาการลักเพศจะมี พฤติกรรมแสดงออก มาอย่างไร" ก.สะสมชั้นในเพศตร งข้าม ข.แต่งกายเลียนแบบ เพศตรงข้าม ค.รักกับเพศเดียวก ัน ง.โชว์อวัยวะเพศ จ.แอบดูเพื่อนต่าง เพศในห้องน้ำ ตามที่ "ข่าวสด" เสนอมาตามลำดับน ั้น

ล่าสุด นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมกา รบริหาร สทศ. และนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. ก็ได้ร่วมกันแถล งข่าวชี้แจงข้อก ังขากระหึ่มเน็ต วัยโจ๋ว่า ได้เรียกผู้ออกข ้อสอบวิชาสุ ขศึกษา มาชี้แจงแล้ว พบว่า

เนื้อหาข้อสอบเป ็นไปตามหลักสูตร ที่เคยประกาศลงเ ว็บไซต์ สทศ. ตั้งแต่ก่อนจัดส อบ เนื้อหาเป็นการว ัดความจำเนื้อหา ที่อยู่ในตำรา

"คนอาจมองว่าข้อส อบไม่เหมาะสม ซึ่งสทศ.ก็ยอมรับว่าข้อค วามที่ไปเขียนเป ็นโจทย์อาจรุนแร งเกินไป แต่ไม่ได้มีเจตน าอย่างนั้น เบื้องต้นจึงให้ เจ้าหน้าที่รวบร วมความเห็นของเด ็กในเว็บไซต์ต่า งๆ เพื่อนำไปวิเครา ะห์ปรับรูปแบบกา รออกข้อสอบในปีห น้า ขอชี้แจงว่าข้อส อบโอเน็ตที่ถูกน ำโพสต์ไว้ที่เว็ บไซต์ มีเนื้อหาไม่ถูก ต้องสมบูรณ์ทั้ง หมด..

"อย่างโจทย์ข้างต ้น จริงๆ แล้ว สทศ.ถามว่า ′ในค่านิยมที่ดี จะปฏิบัติตนอย่า งไรหากเกิดอารมณ ์ทา งเพศ′ ซึ่งก็อยู่ในหลั กสูตรวิชาสุขศึก ษา สาระที่ 2 เรื่องชีวิตและค รอบครัว ในมาตรฐานเรื่อง ค่านิยมที่ดีเรื ่องเพศ และเข้าใจธรรมชา ติของการเกิดอาร มณ์ทางเพศ โดยใจความเนื้อห าได้เขียนวิธีแก ้ไว้ว่า ให้แสดงการปลดปล ่อยอารมณ์ด้วยกา รออกกำลังกายและ เล่นกีฬา ฉะนั้นคำตอบที่ถ ูกจะเป็นข้อ ก.ชวนเพื่อนไปเตะบ อล ซึ่งเป็นการให้เ ด็กได้คิดวิเครา ะห์แทนการท่องจำ ตรงตามวัตถุประส งค์ของ สทศ." ผอ. สทศ.กล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก คำตอบของ ผอ.สทศ. แล้วก็ยังถือว่า "ไม่เคลียร์ไ อยู่นั่นเอง เนื่องจากถ้าฟัน ธงว่า คำตอบที่ถูกต้อง คือ "ก.ชวนเพื่อนไปเตะบ อล" ก็มีข้อโต้แย้งจ ากน.ส.เพชรไพริน ทองพหุสัจจะ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสตรีวิท ยา ผู้ทำข้อสอบมาหม าดๆ ที่ให้สัมภาษณ์ "ข่าวสด" เอาไว้ว่า

"ข้อสอบโอเน็ตในส ่วนของคำถามนั้น ไม่ยาก แต่ตัวเลือกคำตอ บทั้ง 5 ข้อกำกวมมาก เช่นถามว่าเมื่อ เกิดอารมณ์ทางเพ ศขึ้นมาต้องท ำอย่างไร ตัวเลือกคำตอบ ได้แก่ ชวนเพื่อนไปเตะบ อล ปรึกษาครอบครัว พยายามนอนให้หลั บ ไปเที่ยวกับเพื่ อนต่างเพศ หรือชวนเพื่อนสน ิทไป ดูหนัง ซึ่งตอบไปว่าพยา ยามนอนให้หลั บ เนื่องจากเป็นผู ้หญิงคงไม่ตอบข้ อที่ชวนเพื่อนไป เตะบ อล และไม่รู้ว่าตัว เลือกใดเป็นคำตอ บที่ถูกต้อง เพราะนักเรียนหญ ิงและชายอาจตอบไ ม่เหมือนกัน จึงไม่แน่ใจว่าผ ู้ออกข้อสอบต้อง การวัดอะไรในตัว เด็กกันแน่ แต่ที่แน่ๆ คือข้อสอบสักษณะ นี้ทำให้ผู้สอบง งและสับสนมาก"

ก็ได้แต่หวังว่า เมื่อมีบทเรียนห ลายครั้งหลายครา สอบ "โอเน็ต" ครั้งหน้าคงไม่ม ีคำถามพิสดารพัน ลึก โผล่ออกมาให้เยา วชนคนรุ่นใหม่ต้ องร้อง "จ๊ากส์" กันอีกรอบ!Share
[ขยายดูภาพใหญ่]
อ้างอิง
 
 
0 #3 surapol rodpuengkrut 2012-01-17 10:54
ตารางสอบ
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/6dfaf58369dcbcd321e94220ab97d3a5.pdf
ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554


http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/17/e9faba48b563870d3c32fea04441a8b5.pdf
ตารางสอบ I-NET ประจำปีการศึกษา 2554


http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/7/b43861fea098ac7b44c859e2131db5fd.pdf
ตารางสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2554
- V-NET ปวช.3 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
- V-NET ปวส.2 สอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555
อ้างอิง
 
 
0 #2 surapol rodpuengkrut 2012-01-17 10:53
กระดาษคำตอบ
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/15/ede08101f1eeace5b4469d370bb3fdfe.pdf
กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ประจำปีการศึกษา 2554
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/16/33954ebcb6cf3b95b4299500a349bbc0.pdf
กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554
อ้างอิง
 
 
0 #1 surapol rodpuengkrut 2012-01-17 10:50
รูปแบบและจำนวนข ้อสอบ I-NET ระดับต้น , ระดับกลาง , ระดับปลาย ปีการศึกษา 2554


จำนวนข้อสอบแยกต ามรูปแบบ
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/16/58ed6fed2c11a1c6821662303118cde4.pdf

จำนวนข้อสอบ O-NET ประถมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของ ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/16/806bcf9d9ff478aecbb8b8ab566b3685.pdf

จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของ ข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/16/4594b22d90d2a556689e1e7be1afad59.pdf
จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของ ข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554


http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/16/4c3e99d17fa27c4b19383a1ae85042f6.pdf
รูปแบบและตัวอย่ างข้อสอบ O-NET
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

You are here